Monthly Archives: November 2022

First Sunday of Advent -Nov 27, 2022

Reign of Christ Sunday-Nov 20, 2022

Twenty Third Sunday after Pentecost-Nov 13, 2022

Twenty Second Sunday after Pentecost-Nov 6, 2022